Integritetspolicy

Policyns syfte och tillämplighet

Denna policy syftar till att informera dig om:

 • hur MISTAB behandlar personuppgifter om dig
 • när MISTAB behandlar personuppgifter om dig
 • vilka personuppgifter MISTAB behandlar om dig och för vilka ändamål
 • vilka rättigheter du har i egenskap av

Policyn är tillämplig när du:

 • besöker MISTAB`s webbplatser
 • när du tar kontakt med MISTAB
 • när du tillsänder MISTAB dokument som underlag till en offert
 • när du ingår eller fullgör avtal med MISTAB


Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

MISTAB behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att

 • kontrollera din identitet
 • besvara inkommande frågor eller förfrågningar
 • ingå samt fullgöra avtal
 • tillhandahålla offerter, fakturor och annat beställningsunderlag
 • erbjuda befintliga eller nya tjänster
 • erbjuda dig service under och efter köp


Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

För att ovanstående ändamål ska kunna uppnås behöver vi behandla uppgifter om

 • företagsnamn
 • företagsadress
 • organisationsnummer
 • momsregistreringsnummer
 • faktureringsadress
 • för- och efternamn på företagets kontaktperson
 • e-postadress till företagets kontaktperson, samt telefonnummer till företagets
 • När du besöker MISTAB`s webbplatser kan MISTAB endast identifiera din IP-adress, varifrån anropet till webbplatserna görs. Trots denna uppgift förblir du anonym, om du inte själv väljer att lämna uppgifter som kan identifiera dig, exempelvis genom att skicka e-postmeddelande till MISTAB


Med stöd av vilken/vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

MISTAB behandlar personuppgifter om dig i syfte att kunna fullgöra eller ingå avtal med dig. Det innebär att vi endast behandlar personuppgifter om dig för de ändamål som uttryckligen nämns i denna policy.

Ditt tillhandahållande av personuppgifter är ett avtalsenligt krav som är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster eller av dig upphandla produkter och tjänster. Utan de efterfrågade uppgifterna är det därför inte möjligt för oss att tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig eller upphandla produkter och tjänster från dig.


Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Utgångspunkten är att vi endast behandlar dina personuppgifter under så lång tid som krävs för att fullgöra eller ingå avtal med dig. När avtalet med dig är fullgjort, normalt efter garanti tidens utgång eller annars avslutat behandlar vi dina personuppgifter under ytterligare ett års tid räknat från uppdragets/garanti tidens avslutande/fullgörande. Detta för att uppgifterna kan behövas för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Personuppgifter som du tillhandahåller oss och som inte är nödvändiga för att uppnå ändamålen för vilka vi behandlar dina uppgifter raderas skyndsamt, under förutsättning att vi inte har inhämtat ditt uttryckliga samtycke för fortsatt behandling.

Personuppgifter som behövs för faktureringsändamål samt för att uppfylla kraven i bokföringslagen, mervärdesskattelagen och annan tvingande lagstiftning bevaras under en period om minst tio år.


När lämnar vi ut dina uppgifter?

Vi skänker inte bort, säljer, pantsätter eller hyr ut dina personuppgifter till tredje part. Vi överför inte heller dina uppgifter till tredje land.

Vi kan i särskilda fall lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att bevaka, fastställa eller utöva rättsliga anspråk. Det kan bland annat ske när det finns skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på webbplatsen och/eller brutit mot våra allmänna villkor, eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på MISTAB`s rättigheter eller egendom.

Utlämnande av dina uppgifter kan också ske om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att MISTAB ska kunna uppfylla sina lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser.


Säkerhet

MISTAB är mån om att skydda dina personuppgifter. De säkerhetsåtgärder vi har vidtagit har skett med utgångspunkt i de tekniska möjligheter som finns, kostnaderna för åtgärderna, de risker som finns samt de behandlade uppgifternas känslighet.

Vår utgångspunkt är att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. I den mån flera olika typer av personuppgifter kan fylla samma funktion behandlar vi endast den minst integritetskänsliga uppgiften. Vi behandlar därför inte särskilda kategorier av personuppgifter (”känsliga personuppgifter”) om dig, om inte ditt uttryckliga samtycke har inhämtats.

MISTAB har vidtagit säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller annan form av obehörigt användande. Vi har bland annat infört behörighetsstyrning och rutiner för lagringsminimering.


Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad åtskilliga rättigheter. Du har när som helst rätt att kontakta MISTAB för att utöva dina rättigheter. Det gör du enklast genom att ta kontakt med oss på peo@mistab.com

MISTAB kan komma att vidta skydds- och säkerhetsåtgärder för att säkerställa att du är den du utger dig för att vara. Om du inte på ett trovärdigt sätt kan visa din identitet kan MISTAB underlåta att tillgodose din begäran. Här nedan kan du läsa om de rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen och vad rättigheterna innebär.

MISTAB kan välja att ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts eller vägra att tillmötesgå begäran. Detta gäller dock endast beträffande begäranden som är uppenbart ogrundade eller orimliga.


Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag och innebär att du får ett sammanställt dokument som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.


Rättelse och radering

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att begära rättelse, komplettering eller radering av uppgifterna i fråga. Beroende på vilken eller vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att MISTAB kan tillhandahålla vissa tjänster åt dig.


Dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Denna rätt gäller endast de personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som behandlas med stöd av de rättsliga grunderna samtycke eller ingående/fullgörande av avtal.


Begränsning av behandling

Du har rätt till begränsning av dina personuppgifter. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Beroende på vilken eller vilka personuppgifter som begränsas är det inte säkert att MISTAB kan tillhandahålla vissa tjänster åt dig.


Rätt att göra invändningar

Rätten att invända gäller när den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. MISTAB behandlar inte dina personuppgifter med stöd av någon av dessa rättsliga grunder. Det innebär att du enligt denna grund inte kan rikta invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.


Rätt att inge klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, i detta fall till:

Datainspektionen
Box 8114,
104 20 STOCKHOLM
datainspektionen@datainspektionen.se


Kontaktuppgifter

FöretagMISTAB
Organisations nummer559077-9798
Kontakt personPer-Olof Sjögren
Telefon+46 70 246 69 80
Mailpeo@mistab.com
Webbhttps://mistab-sweden.com
Giltighetstid2022-08-22 tills vidare